ประวัติ หลักสูตร ผลงานของเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ บุคลากร ติดต่อ
หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ขอแสดงความยินดีกับนางสาว วิวิศนาหาเพิ่มพูน

และนาย วีรยุทธทรัพย์สินนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาออกแบบนิเทศ

ศิลป์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวดชนช้างกราฟิก ครั้งที่ 3 ปี 2561

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทร 02-890-1801

เส้น สาย แสงเงา ครั้งที่ 2 ภายใต้

หัวข้อ “ล้ํา”

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตคณะมนุษย์ศาสตร์บัณทิตและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีขอเชิญ

นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ“ล้ำ”ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

Art & Design Day ครั้งที่ 9

 

 

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมอาร์ตเดย์นิทรรศการศิลปะ

ประกวดBodypaintกิจกรรมพี่พบน้องศิลปกรรมธนบุรีทำบุญอาคารออกบู๊ธขายของที่ระลึกและการแสดงดนตรีในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

ผลงานของเรา

แนะนำศิษย์เก่า

รางวัล

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ภายใต้ชื่อทีม“จับไก่”ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวดชนช้างกราฟิก

ครั้งที่ 3 ปี 2561 จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย (สศร.) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ส่งตัวแทน

นักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลชั้นปีที่ 3

เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 13 True Young Producer Award ในหัวข้อ

“โกงไม่เท่”  จัดโดย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด รายละเอียด

ประกวดวาดภาพ 250 ปี กรุงธนบุรี

 

 

ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชน และประกวดวาดภาพ 250 ปี กรุงธนบุรี เวลา 8.30 ถึง 16.30 น. วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี ราชภัฏธนบุรี